Для забезпечення висококваліфікованими спеціалістами промислових підприємств міста Черкаси та області в 1981 році Черкаський філіал КПІ вперше здійснив набір студентів на спеціальність Прилади точної механіки” вечірнього факультету. З того часу відбулося багато доленосних змін, зараз ЗВО є потужним технічним навчальним закладом, до складу факультету входять вісім кафедр, акредитовано багато освітніх програм, але незмінним залишись одне, це випуск висококваліфікованих спеціалістів, які користуються попитом на ринку праці. Це досягається завдяки щоденній кропіткій праці висококваліфікованих науково-педагогічних працівників та відданих осіб, що обслуговують навчальний процес.

depositphotos_51226177-stock-photo-cyber-communication
На сьогоднішній день до складу факультету входить вісім потужних кафедри, сім з яких є випусковими:
кафедра робототехнічних і телекомунікаційних систем та кібербезпеки (кафедра РТСК), завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Палагін Володимир Васильович;
кафедра приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій (кафедра ПМКТ), завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Бондаренко Максим Олексійович;
кафедра електротехнічних систем (кафедра ЕТС), завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Ситник Олександр Олексійович;
кафедра автомобілів та технології їх експлуатації (кафедра АТЕ), завідувачка кафедри – доктор технічних наук, професор Тарандушка Людмила Анатоліївна;
кафедра проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління (кафедра ПХВВНП), завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Осипенко Василь Іванович;
кафедра технології та  обладнання машинобудівних виробництв (кафедра ТОМВ), завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Канашевич Георгій Вікторович;
кафедра енерготехнологій (кафедра ЕТ), завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Калєйніков Геннадій Євгенійович;
кафедра фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства (кафедра ФДПМ), завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Ващенко Вячеслав Андрійович.
На факультеті електронних технологій, автотранспорту та машинобудування здійснюється підготовка фахівців: 
• за освітнім рівнем “бакалавр” за освітніми програмами: “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”, “Комп`ютерне конструювання обладнання та розробка технологій машинобудування”, “Обладнання харчових, торгівельних і машинобудівних підприємств”, “Електротехнічні системи електроспоживання”, “Теплоенергетика”, “Робототехнічні системи та автоматизація”, “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”,  “Інформаційно-вимірювальні медичні прилади та системи”, “Радіотехніка та робототехнічні системи”, “Телекомунікації”, “Автомобільний транспорт”, “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”;
• за освітнім рівнем “магістр” за освітніми програмами: “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”, “Комп`ютерне конструювання обладнання та розробка технологій машинобудування”, “Обладнання харчових, торгівельних і машинобудівних підприємств”, “Електротехнічні системи електроспоживання”, “Теплоенергетика”, “Робототехнічні системи та автоматизація”, “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, “Інформаційно-вимірювальні медичні прилади та системи”,  “Радіотехніка та робототехнічні системи”, “Телекомунікації”, “Автомобільний транспорт”, “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”.

На сьогоднішній день на факультеті здобувають вищу освіту понад 750 студентів денної та близько 50  студентів заочної форми навчання. Факультет електронних технологій, автотранспорту та машинобудування щорічно випускає близько 150 бакалаврів денної та заочної форм навчання та понад 100  магістрів денної та заочної форм навчання. Необхідно відмітити високий попит на фахівців, що випускає факультет, оскільки практично всі вони успішно працевлаштовуються.

На факультеті працюють 17 докторів наук / професорів: Палагін Володимир ВасильовичЛега Юрій ГригоровичКунченко-Харченко Валентина Іванівна, Ситник Олександр Олексійович, Яценко Ірина Вячеславівна, Бондаренко Максим Олексійович, Гальченко Володимир Якович, Трембовецька Руслана Володимирівна, Базіло Костянтин Вікторович, Осипенко Василь Іванович, Батраченко Олександр Вікторович, Тарандушка Людмила Анатоліївна, Солтус Анатолій Петрович, Канашевич Георгій Вікторович, Гордієнко Валентин Іванович, Плахотний Олександр Петрович, Ващенко Вячеслав Андрійович та 34 кандидат наук, що складає 84% від загальної кількості викладачів.

Кафедри факультету працюють з сучасним навчальним та науковим обладнанням, яке розташоване в першому,  другому, четвертому  та десятому навчальних корпусах. Факультет має 7 лекційних аудиторій, 24 спеціалізованих лабораторії для проведення навчальних та дослідницьких робіт, 3 науково-дослідні лабораторії для виконання наукових досліджень. Навчальні лабораторії оснащені необхідними технічними засобами навчання. Серед інших виділяється сучасна лекційна аудиторія імені Юрія Петровича Кунченка, доктора фізико-математичних наук, професора, всесвітньо відомого вченого. Поряд також розташований музей історії радіотехніки імені професора Кунченка, що не має аналогів в Україні.

Кожна кафедра активно використовує сучасні технічні методи навчання, в тому числі проекційні засоби для ефективного проведення лекційних занять. Ефективно використовуються демонстраційні стенди, макети, наглядні промислові зразки, зразки дипломних робіт студентів, плакати та інше. Всі кафедри оснащені сучасною комп’ютерною технікою, що надає можливість виконувати понад 50% навчального навантаження з використанням ПЕОМ. Всі комп’ютери факультету та університету в цілому об’єднанні в локальну мережу та мають доступ до мережі Інтернет. Студенти та викладачі факультету мають безкоштовний доступ до мережі Інтернет засобами бездротового зв’язку Wi-Fi.

Факультет електронних технологій, автотранспорту та машинобудування один з найбільший та найкращих факультетів університету за багатьма показниками. Про це свідчить не тільки якісний склад викладачів, але й їхня повсякденна робота. Для забезпечення повноцінного навчального процесу на високому сучасному рівні викладачами факультету за останній час розроблено понад 10 навчальних посібників, близько 100 методичних рекомендацій до виконання лабораторних робіт, практичних занять та курсового проектування. Значна частина роботи студента планується з безпосереднім використанням комп’ютерної техніки.

Викладачі факультету беруть активну участь у науковій роботі, Міжнародних наукових семінарах та конференціях. Крім того, кафедри факультету є організаторами Міжнародних конференцій “Обробка сигналів та негауссівських процесів” та “Датчики, прилади і системи”. В період 2001-2020 роки на факультеті виконано понад 24 держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.

Ефективність аспірантури на факультеті достатньо висока. Загальна кількість аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук на факультеті становить 12 осіб, За останні декілька років було захищено 4 кандидатські дисертаційні роботи та 3 докторські роботи. 
Провідними науковцями факультету за останні 5 років надруковано понад 300 статей, отримано понад 60 патентів на винахід і написано три монографії та 4 навчальних посібника.
На факультеті активно проводиться науково-дослідна робота зі студентами. Щорічно проводиться університетський тур студентських олімпіад із залученням якнайширшого кола студентів факультету, а також студентів інших факультетів. Такі олімпіади дають можливість розкрити свої здібності найбільш обдарованій студентській молоді.
На факультеті працює електротехнічний гурток, що створений при кафедрі електротехнічних систем. На заняттях гуртка студенти проводять різноманітні електротехнічні досліди, виготовляють діючі зразки приладів електротехнічного призначення, вдосконалюють лабораторне приладдя. Розробки учасників електротехнічного гуртка неодноразово експонувалися та займали призові місця на виставці науково-технічної творчості студентів.
Особливо треба відмітити колективну аматорську радіостанцію ЧДТУ з позивним сигналом UR4CYT, керування якою здійснює співробітник кафедри радіотехніки Дроботулін Олександр Геннадійович. За роки роботи радіостанції, а створена вона більше ніж десять років назад, студентами університету проведені тисячі зв’язків з радіоаматорами сотень країн та отримано ряд призових місць в міжнародних змаганнях по радіоспорту.
Деканат факультету електронних технологій, автотранспорту та машинобудування всіляко сприяє участі студентів у заходах студентської самодіяльності. Організуються зустрічі з цікавими людьми, круглі столи, лекції для розширення суспільного кругозору студентства. Приділяється увага інтелектуальному та духовному розвитку студентства. З 1997 року на факультеті розпочалося відродження університетської традиції – проведення Дня факультету. Активна співпраця з профспілкою університету дозволяє не лише організовувати позанавчальні заходи, як-то: День студента чи День факультету, тематичні вечори відпочинку та творчі вечори за участю талановитих особистостей Черкащини та України в цілому, а також здійснювати екскурсії на спеціалізовані виставки, семінари та на підприємства, які є потенційними замовниками випускників факультету електронних технологій, автотранспорту та машинобудування.
Студенти факультету активно беруть участь в різноманітних громадських та благодійних заходах. Допомагають дитячому будинку, міській дитячій лікарні, є активістами Червоного Хреста, підтримують студентів-сиріт та студентів-інвалідів, що навчаються на факультеті.
Кожну групу на першому курсі зустрічає особистий педагог-куратор, що працює з нею до закінчення університету. Така система забезпечує індивідуальний підхід до кожного студента з врахуванням його особистих проблем. Особлива увага деканатом факультету приділяється студентам-сиротам, напівсиротам, інвалідам, чорнобильцям та дітям із малозабезпечених сімей.
Підготовка та випуск висококваліфікованих фахівців, що разом з тим мають бути порядними, чемними, патріотично вихованими людьми – це основна мета діяльності, яка досягається в результаті кропіткої, злагодженої роботи всього, без винятку, згуртованого колективу факультету електронних технологій, автотранспорту та машинобудування.

Очолює факультет декан, кандидат технічних наук, доцент Чорній Андрій Михайлович.

Деканат факультету електронних технологій і робототехніки – м. Черкаси, бул. Шевченка, 460, перший корпус, кім. 205.

тел. (0472)73-02-40

Електронна скринька – [email protected]

Сайт факультету – https://fetam.chdtu.edu.ua